De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Privacyverklaring

Introductie
Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij in dit document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Schipper als verwerker
Als Schipper Groep hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de diensten waar wij optreden als verwerker. Onder de nieuwe wetgeving is een verwerker een partij die in opdracht van een bedrijf gegevens verwerkt. Een verwerker mag dit alléén doen met het doel dat hem via de opdracht wordt opgedragen. De diensten waar wij optreden als verwerker en uitvoerder in opdracht, en met specifieke instructies, van u als klant zijn:

Als u klant bij ons bent of wordt voor deze diensten, zullen wij een verwerkersovereenkomst met u afsluiten. Hiermee voldoet u voor wat betreft die diensten aan de nieuwe privacywetgeving.

Schipper Groep als verantwoordelijke
Voor alle andere diensten, zoals het controleren en samenstellen van jaarrekeningen, geldt dat Schipper Groep verantwoordelijke is. Met de wettelijke term ‘verantwoordelijke’ wordt degene aangeduid die beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beslist of persoonsgegevens verwerkt worden, om welke soort verwerking het gaat, welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welk doel en op welke manier de verwerking plaatsvindt. Binnen Schipper Groep zijn de volgende ondernemingen verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Privacy Officer
Voor al uw vragen over deze verklaring kunt u terecht bij de Privacy Officer van Schipper Groep, namelijk:

Naam:                  R.A.J. (Raimond) Bal AA
Tel:                       0113 239 400
E-mail:                 privacy@schippergroep.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Schipper Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

 Bankrekeningnummer

 Beeld- & geluidsopnamen

 Belonings-, uitkerings- of   pensioengegevens

 Beroep en betrekking

 Burgerservicenummer (BSN)

 E-mailadres

 Financiële bijzonderheden

 Functioneringsgegevens

 Geboortedatum

 Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

Gerechtelijke gegevens

Geslacht

Huwelijksdatum

Kenteken

Internetbrowser en apparaat type

KvK nummer

Kopieën van legitimatiebewijzen

Loonheffingsnummer

 Lidmaatschappen

 Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

 Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

 Persoonlijke kenmerken

 Opleidingsgegevens

 Samenstelling van het gezin

 Profiellinks social media

 Toegangs- of identificatiegegevens

 Telefoonnummer(s)

 Verzuimgegevens

 Verlofgegevens

 Vrijetijdsbesteding en interesses


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Schipper Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het leveren van overeengekomen diensten.
  2. Het leveren van ondersteuning.
  3. Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
  4. Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
  5. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  6. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  7. Schipper Groep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  8. Schipper Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
  9. Tot slot verwerkt Schipper Groep bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?
Schipper Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren, hangt ook af van de diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. Waar persoonsgegevens van sommige diensten al na 7 jaar niet meer bewaard hoeven te worden, verlenen wij ook adviesdiensten waar u als klant vertrouwd op een langere bewaartermijn. Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de persoonsgegevens beschreven. Ook na afloop van die periode kunnen we gegevens langer bewaren indien nodig. Dit doen wij dan enkel met uw uitdrukkelijke, schriftelijke (waaronder e-mail) toestemming.

Verwerking: Klantbeheer

Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

 Telefoonnummer(s)

 E-mailadres

 Burgerservicenummer (BSN)

 Geboortedatum

 Geslacht

 Bankrekeningnummer

 KvK nummer

 Profiellinks social media

 Vrijetijdsbesteding en interesses

Verwerking: salarisadministratie & -advisering
Voor loon- en salarisadministratie geldt de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren. Overige gegevens (bijvoorbeeld in het kader van advisering) worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Onderstaande gegevens kunnen verwerkt worden wanneer u gebruikt maakt van onze salarisadministratie- of -adviseringsdiensten.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens

 Beroep en betrekking

 Financiële bijzonderheden

 Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

 Gerechtelijke gegevens

 Kopieën van legitimatiebewijzen

 Lidmaatschappen

 Opleidingsgegevens

 Toegangs- of identificatiegegevens

 Verlof- en verzuimgegevens

 Kentekens

Verwerking: Pensioenadvisering
Voor pensioenadvisering geldt dat de onderstaande gegevens verwerkt kunnen worden. Hierbij hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar. Wij beschouwen dit als een minimale periode waarin wij alle gegevens tot onze beschikking moeten hebben om u als klant goed te kunnen adviseren, hetzij in de uitleg van een eerder gegeven advies of voor het verstrekken van een vervolgadvies. Ook na afloop van deze periode kunnen wij u om uw toestemming vragen om de gegevens langer te bewaren.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens

 Beroep en betrekking

 Financiële bijzonderheden

 Gegevens betreffende  arbeidsongeschiktheid

Verwerking: Fiscale aangiftes
Als Schipper Groep verzorgen wij allerlei aangiftes, onder meer Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Schenk- & Erfbelasting. Hiervoor geldt een wettelijke administratieplicht voor ondernemers van 7 jaar. Wij bewaren uw aangiftes daarom gedurende deze periode voor u. Uiteraard alleen met uw toestemming.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Belonings- uitkerings- of pensioengegevens

 Beroep en betrekking

 Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

 Opleidingsgevens

 Samenstelling van het gezin

 Financiële bijzonderheden

Verwerking: Fiscale advisering
Voor fiscale advisering geldt dat de onderstaande gegevens verwerkt kunnen worden. Hierbij hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar. Wij beschouwen dit als een minimale periode waarin wij alle gegevens tot onze beschikking moeten hebben om u als klant goed te kunnen adviseren, hetzij in de uitleg van een eerder gegeven advies of voor het verstrekken van een vervolgadvies.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Belonings- uitkerings- of pensioengegevens

 Beroep en betrekking

 Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

 Opleidingsgevens

 Samenstelling van het gezin

 Financiële bijzonderheden

 Gerechtelijke gegevens

Verwerking: Kredietadvisering & Corporate Finance
Voor kredietadvisering en corporate finance activiteiten (zoals het waarderen, aan-/verkopen en bemiddeling daarbij, fuseren etc.) geldt dat de onderstaande gegevens verwerkt kunnen worden. Hierbij hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar. Wij beschouwen dit als een minimale periode waarin wij alle gegevens tot onze beschikking moeten hebben om u als klant goed te kunnen adviseren, hetzij in de uitleg van een eerder gegeven advies of voor het verstrekken van een vervolgadvies.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Belonings- uitkerings- of pensioengegevens

 Financiële bijzonderheden

 Kentekens

 Beroep en betrekking

 Opleidingsgegevens

Communicatie & Marketing (nieuwsbrieven, mailingen en evenementen)
Wij vinden het belangrijk om met onze klanten, of potentiële klanten en relaties te communiceren. Daarvoor kunnen wij onderstaande gegevens gebruiken, die actief door u zelf zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich eenvoudig via iedere nieuwsbrief, mailing of uitnodiging voor een evenement uitschrijven uit ons systeem.

 (Categorie) Persoonsgegevens

 Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

 Telefoonnummer(s)

 E-mailadres

 Geslacht

 Beroep en betrekking

 Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

 Beeld- en geluidsopnamen

Met wie delen wij uw gegevens?
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schipper Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Schipper Groep uw persoonsgegevens aan andere derden. Schipper Groep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

Afhankelijk van de door u gebruikte diensten geven wij uw gegevens door aan de volgende (categorieën van) derden:

 Categorie derden

 Naam / Beschrijving

 Doel

 Belastingdienst

 Belastingdienst.

Aangiftes.

 

 Belastingdienst Toeslagen.

 Aanvragen / aangiftes.

 Financieel   dienstverleners

 Diverse banken.

 In het kader van kredietadvisering.

 

 Pensioenfondsen.

 In het kader van loon- &   personeelsadministratie diensten.

 

Hypotheekverstrekkers.

In het kader van kredietadvisering.

 

Investeerders.

In het kader van corporate finance diensten.

 Arbodiensten

 Diverse arbodiensten.

 Verzuimmeldingen.

 Toezichthouders   Kwaliteitscontrole

AFM.

 Toezicht Kwaliteitscontrole.

 

 FIU.

 Toezicht.

 

 SRA.

 Kwaliteitscontrole.

 Advocaten

 Nijsse Assurantiën B.V.

 Afwikkelen klantenclaims.

 

 Nationale Nederlanden (NN).

 Afwikkelen klantenclaims.

 

 Advocaten Van den Herik &   Verhulst.

 Afwikkelen klantenclaims.

 Notarissen

 Diversen.

 In het kader van advisering / op   verzoek van u als klant.

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schipper Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies in haar website www.schippergroep.nl.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich altijd zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Omdat wij als Schipper Groep transparant willen zijn over welke gegevens wij van u verzamelen vindt u hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Naam cookie

Functie

Bewaartermijn

_ga

Deze derde partij Google Analytics cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Schipper Groep om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

2 jaar

_gat

Deze derde partij Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Schipper Groep om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

10 minuten

_gid

Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om informatie over iedere bezochte pagina op te slaan. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Schipper Groep om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

1 dag

_hjIncludedInSample

Deze sessie cookie wordt door Hotjar gebruikt om te bepalen welke pagina’s een bezoeker bekijkt. Dit geeft ons inzicht om funnels voor marketingdoeleinden te bepalen.

1 jaar

CFID en CFTOKEN

Deze cookies worden gebruikt om een gebruiker en browser en device (zoals mobiel of pc) te identificeren en de functionaliteiten op de website hierop af te stemmen.

30 jaar

JSESSIONID

Deze algemene cookie wordt gebruikt om anonieme gebruikerssessies te verwerken.

Wanneer je je browser sluit

MOBILEFORMAT

Deze cookies worden gebruikt om weergave op een mobiel device te identificeren en de functionaliteiten op de website hierop af te stemmen.

Wanneer je je browser sluit

ORIGINALURLTOKEN

Deze cookie wordt gebruikt om anoniem een sessie op een website te volgen. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd.

 

30 jaar

USERHASH
USERID

Als u gebruik maakt van een account op onze site, kunt u inloggen. Na het inloggen slaan we uw gebruikers_id en versleutelde code op in twee cookies, genaamd user_id en user_hash. Met deze gegevens kunnen we zien dat u inderdaad bent ingelogd op onze site, en geven we u toegang tot uw persoonlijke account.

30 jaar

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schipper Groep. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer (privacy@schippergroep.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Schipper Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor toelichting op welke beveiligingsmaatregelen wij nemen, zie www.schippergroep.nl/beveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer (privacy@schippergroep.nl).

Wijzigen van privacyverklaring
Schipper Groep is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te reden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Andere websites
De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Schipper Groep verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. 

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Schipper Groep uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Officer (privacy@schippergroep.nl).

Download
Download hier de privacyverklaring in PDF.