De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Geen ligplaats nodig voor elk rund

  • Geplaatst door Afdeling Communicatie
  • In de categorie Schipper Agro
  • Op

De NVWA constateerde bij een bedrijfscontrole op een melkveebedrijf dat het welzijn van de runderen was aangetast. In diverse stallen was er sprake van ernstige overbezetting, waardoor er onvoldoende ruimte was en er te weinig ligplaatsen waren voor de runderen. De overbezetting bedroeg in sommige stallen meer dan 200%. Verder voldeden de eenlingboxen van de kalveren niet aan de gestelde regels en was het aangeboden voer soms vervuild.

De controle leidde ertoe dat de staatssecretaris van EZ een last onder dwangsom oplegde wegens overtreding van de Wet Dieren (Wd) en het Besluit houders van dieren (Bhd) en daarbij twee herstelmaatregelen oplegde. De ene herstelmaatregel had betrekking op het vervuilde voer. De andere herstelmaatregel bepaalde dat de melkveehouder de bewegingsvrijheid van de runderen niet mocht beperken. Na bezwaar werd de laatste herstelmaatregel vervangen door de maatregel dat elk rund op het bedrijf over een ligplaats moest beschikken.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde vast dat in de wetgeving – anders dan bij kalveren - geen bepalingen staan ten aanzien van de verhouding tussen aantallen runderen en aantallen ligplaatsen. De staatssecretaris beriep zich op art. 1.6, 2e lid, Bhd, waarin bepaald wordt dat ‘een dier voldoende ruimte wordt gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften’. Daarop baseerde hij de aanname dat het natuurlijk gedrag van de runderen vereist dat voor elk rund één ligplaats beschikbaar moet zijn. Het college oordeelde dat de staatssecretaris deze aanname moest onderbouwen met voldoende bewijs, bijvoorbeeld met algemeen aanvaarde resultaten van (empirisch) wetenschappelijk onderzoek waaruit dit blijkt of aan de hand van gidsen voor goede praktijk. De staatssecretaris was hierin niet geslaagd. Hij had daarom ten onrechte vastgesteld dat de melkveehouder art. 1.6, 2e lid, Bhd had overtreden.

Het beroep van de melkveehouder werd gegrond verklaard.

Aanvulling redactie
 Het genoemde artikel 1.6 Bhd maakt ook onderdeel uit van de randvoorwaarden in het kader van het GLB-beleid. Een overtreding van dit artikel kan daarom ook leiden tot een korting op GLB-subsidies.

Ter informatie
 Deze informatie is gebaseerd op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 18 februari 2016, ECLI:NL:CBB:2016:29.
 

Link naar uitspraak

Link naar art. 1.6 Besluit houders van dieren

 

 

 

 

Terug naar overzicht