De accountant naast de ondernemer

De jaarrekening, controles en andere administratieve werkzaamheden laat u over aan de accountant van Schipper. Dat is iemand die u vertrouwt, die u goed adviseert en waarmee u kunt sparren. 

Management buy-in & -out

Van een management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI) is sprake indien het management de onderneming van de aandeelhouders overneemt. Bij een MBO is dat het zittend management van een bedrijf, bij een MBI het management van buiten de onderneming.

Het proces van een MBO of MBI heeft veel raakvlakken met een regulier aan- en verkoopproces. Denk aan ondermeer de volgende aspecten: waardering, financiering, intentieverklaring, due diligence, conceptkoopovereenkomst en closing.Er zijn een aantal specifieke aandachtspunten te onderscheiden:

Relatie met de aandeelhouder

Allereerst is het van belang een inschatting te maken van de haalbaarheid van de voorgenomen MBO of MBI. Immers indien een aandeelhouder niet openstaat voor verkoop, zal de relatie met het zittende management dusdanig veranderd zijn dat het doorgaans uitgesloten is dat het management aan kan blijven. Het verdient dan ook de voorkeur dat het initiatief voor een MBO bij de huidige aandeelhouder ligt. De overnameprijs is vaak redelijk en daarnaast bestaat de intentie tot het ‘mogelijk maken van de transactie’. Hierbij kan gedacht worden aan een gedeeltelijke financiering in de vorm van achtergestelde leningen, cum prefs (aandelen die bij voorrang dividend opleveren) en operationele steun (ondersteuning / overdracht, opdrachten en orders).

Manager versus ondernemer

Een voordeel van een MBO, is dat het management die tot een overname wenst over te gaan de onderneming reeds goed kent in alle opzichten (financieel, organisatorisch, processen, werknemers, klanten, leveranciers).

Het afbreukrisico bestaat echter dat een goede manager niet per definitie een goede ondernemer is. Ondernemerschap vraagt andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden.

Informatiememorandum en financiering

Het informatiememorandum dient hoofdzakelijk om de financiering te regelen. Veelal is een financieringsmaatschappij of participatiemaatschappij betrokken. De financiering van een MBO is vrijwel altijd lastig. De solvabiliteit is veelal zwak met een tekort aan zekerheden. Het is van groot belang dat er sprake is van een goede gezonde cashflow omdat de overname gefinancierd kan worden met de toekomstige omzet.